การใช้งาน/บริการ
 1.เลือกงานบริการที่ท่านต้องการขอรับบริการ(หมวดงานต่างๆ)
 2.เมื่อเลือกงานบริการที่ท่านต้องการขอรับบริการแล้ว ให้กรอกข้อมูลลงในช่องว่าง และเบอร์โทรหรือสถานที่ติดต่อที่หน่วยงานสามารถติดต่อกลับได้เพื่อประสานงาน (กรณีต้องการความชัดเจนในเรื่องที่ขอรับบริการภายหลัง)
 3.กรอกรายละเอียดคำร้องที่ท่านต้องการขอรับบริการเพื่อแจ้งความประสงค์ที่จะให้ดำเนินการเกี่ยวกับ เรื่องใด วันใด เวลาใด สถานที่ใด ให้ครบถ้วนเพื่อความรวดเร็วของเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน
 4.ข้อแนะนำอื่นๆ(ถ้ามี)
 5.กดบันทึกข้อมูล(Add)
 6.เมื่อท่านบันทึกข้อมูลแล้ว สถานการณ์ยื่นคำร้องของท่านจะปรากฏด้านล่างของเว็บเพจที่กรอกแบบคำร้อง
การติดตามสถานะแบบคำร้อง
     ท่านสามารถติดตามสถานะ แบบคำร้องของท่านที่ยื่นเรื่องไว้ในโหมดงานต่างๆ โดยเข้าไปยังแบบคำร้องที่ท่านยื่นแบบคำร้องไว้จะปรากฏสถานะของงานบริการที่ท่านได้ยื่นเรื่องไว้(ด้านล่าง)ซึ่งจะแสดงผลการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับเรื่องที่ท่านได้ยื่นเรื่องไว้