โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชน

ตำบลบ้านด่าน

 

สิ้นสุดไปแล้ว สำหรับโครงการแข่งกีฬาเยาวชน และประชาชนตำบลบ้านด่าน ประจำปีงบประมาณ 2562

ซึ่งจัดการแข่งขันในวันที่ 15 และ 22 ธันวาคม 2561 เพื่อให้ประชาชนตำบลบ้านด่านทุกเพศ ทุกวัยได้รับความสนุกสนาน

ความรักความสามัคคี และมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง โดยมีการชิงชัยกันทั้งหมด 12 ชนิดกีฬา ซึ่งบรรยากาศการแข่งขัน

เป็นไปอย่างสนุกสนาน ทั้งนี้ ในนามของผู้ดำเนินโครงการ ขอขอบพระคุณคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต.บ้านด่าน

ผู้นำหมู่บ้าน ตลอดจนเยาวชนและประชาชนทุกท่าน ที่ให้การสนับสนุนและมีส่วนร่วมเป็นอย่างดี

จนทำให้การดำเนินโครงการสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

รับชมข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : Facebook Fanpage องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด่าน