โครงการส่งเสริมกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุ

ตำบลบ้านด่าน

 

วันนี้ วันพฤหัสบดีที่ 10 มกราคม 2562 นายธวัช คลังกรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด่าน

ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุตำบลบ้านด่าน ประจำปีงบประมาณ 2562

และแจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/คนพิการ ประจำเดือน มกราคม 2562 เพื่อให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุและผู้พิการในตำบลบ้านด่าน

ในการดูแลสุขภาพของตนเอง ทั้งนี้ทางผู้ดำเนินโครงการขอขอบคุณทุกท่าเป็นอย่างยิ่ง

ที่เป็นส่วนหนึ่งให้โครงการสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

รับชมข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : Facebook Fanpage องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด่าน