โครงการฝึกอบรมให้ความรู้พัฒนาคุณภาพชีวิตของ อบต.บ้านด่าน

ห่วงใย ใส่ใจ ผู้สูงอายุ ประจำปี 2562

 

วันนี้(วันพุธที่ 10 เมษายน 2562) องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด่าน ร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

(โครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนผาจุก) ได้ดำเนินโครงการฝึกอบรมให้ความรู้พัฒนาคุณภาพชีวิต

ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด่าน ห่วงใย ใส่ใจ ผู้สูงอายุ ประจำปี 2562 โดยฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนา

คุณภาพชีวิตแก่ผู้สูงอายุในตำบลบ้านด่าน แจกเบี้ยผู้สูงอายุและคนพิการ และร่วมกันสรงน้ำพระ พร้อมทั้งรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ

เพื่อสืบสานประเพณีอันดีงามของไทย สืบต่อไป

รับชมข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : Facebook Fanpage องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด่าน