กิจกรรมแจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และ คนพิการ

ประจำเดือน สิงหาคม 2561

 

วันนี้ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2561 เวลา 9.00 - 11.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด่าน ได้ดำเนินการแจกเบี้ยยังชีพ

ให้แก่ผู้สูงอายุและคนพิการในตำบลบ้านด่าน ประจำเดือนสิงหาคม 2561 โดยบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก เป็นกันเอง และอบอุ่น