- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ของ อปท พ.ศ.2548
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงินจ่ายเงินรักษา2547ถึง2558
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2546
- ระเบียบว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548
- ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.2544
- ระเบียบว่าด้วยการลาของผู้บริหารท้องถิ่น-ผู้ช่วยผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547
- ระเบียบว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547แก้ไขเพิ่มเติมถึง-ฉบับที่ 2 พ.ศ.2554
- ระเบียบว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชน-ตามอำนาจหน้าที่ของ อปท พ.ศ.2560
- ระเบียบว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- ระเบียบว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่าย การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน พ.ศ.2547
 
การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
การพัฒนาบุคลากร
การสรรหาและการคัดเลือก
การประเมินผลการปฎิบัติราชการ
การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ